torsdag 29. august 2013

Nettlærer med fokus på service og samferdsel

Torunn Garder: Nettlærer med
fokus på service og samferdsel
Torunn Garder bygger videre på mange års erfaring som nettlærer hos NKI Nettstudier når hun nå underviser på NooAs tre nettkurs innen Service og samferdsel Vg1. Torunn har studert friluftsliv ved Norges Idrettshøgskole, har mer enn 20 års praktisk erfaring fra transportbransjen, også som selvstendig næringsdrivende. Hun har vært kursholder og foredragsholder i flere fag, jobbet med kvalitetssikring og internkontroll for flere bedrifter samt skrevet håndbøker for transportbransjen. I tillegg er hun utdannet som Life Success Consultant i USA.

Hvilke digitale læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige i våre nettkurs innen Service og samferdsel?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) har mange gode digitale læremidler for videregående opplæring. Her kan studentene våre finne nyttig fagstoff og gode læringsressurser i alle de tre fagene som inngår i Service og samferdsel Vg1. Det samme gjelder dem som ønsker å ta våre kurs innen Salg, service og sikkerhet Vg2 eller Reiseliv Vg2. Hos NDLA kan studentene finne relevante oppgaver, videoer, bilder og annet nyttig fagstoff.

På hvilken måte kan sosiale medier være til nytte i kursene?

Jeg oppfordrer studentene til å følge Campus NooA i sosiale medier. NDLA har også en egen Twitter-kanal for Service og samferdsel som studentene kan ha glede av. Det er bare et eksempel på at studentene kan bruke sosiale medier som en del av sitt læringsmiljø. Sosiale medier kan for mange studenter være en ”port” til hverdagen du kan møte etter å ha gjennomført studier. Hvorfor ikke bli en del av den allerede nå?

Hvordan opplever du at tankedelingsoppgaver og bloggoppgaver bidrar til læring og samarbeid i kursene dine?

Å sette ord på ting, alene eller sammen med andre gjør ofte det å lære og forstå lettere. Hva har man å tape på å dele sin lærdom med andre?

Tankedelingsoppgavene på NooA Videregående skole fungerer slik at du får se hva andre har svart på oppgavene – etter at du selv har svart. Det øker motivasjonen både til å svare på spørsmålene og til å anstrenge seg litt ekstra for å svare godt. Dessuten er det jo flott at nye studenter på denne måten kan lære av dem som har tatt kurset tidligere.

Det er også mange bloggoppgaver i kursene våre og studentene må gjerne legge ut svarene i sine egne blogger og dermed trekke med venner og bekjente i læringsprosessen. Om man ikke har en egen blogg, kan man bruke kursbloggen i Campus NooA. Der kan studentene selv bestemme om innlegget skal være synlig bare for dem selv, for alle studentene på Campus NooA eller for hele verden.

Hva kan en nettlærer gjøre for å skape et godt sosialt miljø for nettstudentene?

En engasjert lærer er ofte en inspirerende lærer. Gjennom å være opptatt av faget, interessert i temaet og oppdatert på elevens ståsted er det både lett og moro å hjelpe studentene også i det sosiale miljøet, f. eks i kursenes diskusjonsforum.

Jeg ønsker også å skape et sosialt læringsmiljø der studentene blir kjent med hverandre og bidrar til hverandres læring. Derfor oppfordrer jeg dem for eksempel til å legge ut gode studentprofiler i NooA med bilder, Skype-adresser og litt informasjon om tidligere erfaringer fra skole og arbeidsliv. Det bidrar jo også til at jeg kan gi dem en mer personlig oppfølging.

Til slutt, hvordan ønsker du å sette ditt personlige preg på Campus NooA?


Jeg er opptatt av å knytte teorien opp mot praksis - hva lærer du og hva har du lært som du kan bruke ”i virkeligheten”?

Til slutt håper jeg å bidra til at Campus NooA får mange fornøyde studenter.

onsdag 28. august 2013

Kvalitet i nettstudier: et intervju med professor Torstein Rekkedal

Professor Torstein Rekkedal leder for
NooAs internasjonale kvalitetsråd.
Professor Torstein Rekkedal er leder for NooAs internasjonale kvalitetsråd. Det er etablert for å støtte Campus NooA i å sikre, vedlikeholde og utvikle kvaliteten i NooA. I denne intervjuserien stiller vi medlemmene noen spørsmål om deres syn på kvalitet i nettbasert utdanning, og her kommer noen gode råd fra Torstein Rekkedal.


Hva bør NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?

Etter min mening er kvaliteten på lærernes arbeid kritisk for totalkvaliteten. Læreren må være rask i all kommunikasjon med studentene. Forskning viser at tiden for å få svar fra læreren både på innleverte besvarelser og spørsmål er meget viktig.

At lærerne er faglig dyktige er selvsagt. De må også ha kunnskap og kompetanse om hvilke krav nettundervisning stiller. Det betyr at de skal tilrettelegge for studentenes læringsaktiviteter og gi tilstrekkelig og faglig korrekt tilbakemelding på alle innleverte oppgaver, og ikke minst svare raskt på innspill og spørsmål fra studentene. Lærerne må fra første stund etablere en kontakt slik at studentene føler at de kjenner læreren og slik at kommunikasjonen oppfattes som personlig og individuell. Ideelt sett bør også læreren ha en god forståelse for hvilke innspill fra studentene som krever respons fra læreren og hvilke som bør overlates til andre studenter.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i NooAs kurs skal ha høy kvalitet?

I hovedsak er innholdet i kurset utviklet på forhånd med sikte på å tilfredsstille behovene hos studenter med ulike behov. Jeg mener at nasjonal og internasjonal forskning viser at nettstudenter er svært forskjellige og viser større variasjon på de fleste variabler enn ordinære studenter. Videre forutsetter nettstudier at studenten må ta ansvar for sin egen læring og være aktiv i studiene. Jeg oppfatter at innholdet i kursene omfatter både det faglige innholdet og den pedagogiske tilrettelegging for effektiv læring. Samtidig som innholdet må være systematisk tilrettelagt på forhånd for målgruppen, må det være muligheter for fleksibel og individuell tilnærming til læringen, både når det gjelder den enkeltes læringsstrategi og tidsbruk. Videre er det ønskelig med pedagogiske og systemmessige løsninger som tillater både individuell læring og læring i samarbeid med andre. En stor fordel er om løsningene muliggjør at tidligere studenters erfaringer bidrar til kvalitetsforbedring av kurset ved at deres læringsaktiviteter integreres i kurset og er tilgjengelig for nye studenter ved behov.


Tror du valget av Moodle som læringsplattform har noen betydning for kvaliteten på NooAs nettkurs?

Jeg regner meg ikke som ekspert på ulike læringsplattformer. Det viktige er at læringsplattformen lar seg tilpasse til de administrative og pedagogiske løsninger som NooA legger til grunn. Det vil si at læringsplattformen både ivaretar generelle behov for nettbasert undervisning og NooAs grunnleggende læringsfilosofi. Så langt jeg kan se er Moodle et godt alternativ som også er valgt at andre større ”nettskoler” internasjonalt, som for eksempel Open University i Storbritannia.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Studenter som ikke er på campus har større behov for at all informasjon, fra første kontakt med skolen til studiene er gjennomført, er lett tilgjengelig, lett og forstå og korrekt. At den er korrekt betyr at det som loves, holdes gjennom hele prosessen. Nettstudenter har behov for fleksibilitet.

Derfor:
  • Gi alltid studentene korrekt informasjon.
  • Korrekt informasjon betyr at man holder det man lover.
  • Gi lærerne pedagogisk opplæring i nettpedagogikk og NooAs undervisnings- og læringsfilosofi.
  • Gi studentene opplæring i studieteknikk for nettbasert læring og spesielt i NooAs læringsfilosofi.
  • Kursene, administrative og systemmessige løsninger må utvikles basert på forskningsbasert kunnskap om nettbasert undervisning.
  • Foreta systematiske og regelmessige kvalitetsvurderinger der studentenes vurderinger er viktige bidrag og revider løsningene på bakgrunn av denne informasjone.

fredag 23. august 2013

Halv pris til de første studentene


Bilde: Halv pris til de første studentene

NooA Videregående skole lanserer fortløpende nye nettkurs. De tre første studentene på hvert kurs får 50 % rabatt.

Tilbudet gjelder alle våre 20 kurs innen:
• Generell studiekompetanse
• Påbygging til generell studiekompetanse
• Service og samferdsel Vg1
• Salg, service og sikkerhet Vg2
• Reiseliv Vg2

Er du blant de første, vil den rabatterte prisen vises når du melder deg på, men før du bekrefter kjøpet.

Du finner informasjon om kursene, hva de koster og hvordan du melder deg på via http://www.nooa.no/Nettstudier/Kurskatalog-for-nettkurs-og-nettstudier/NooA-Videregaaende-skole

NooA Videregående skole lanserer fortløpende nye nettkurs. De tre første studentene på hvert kurs får 50 % rabatt.

Tilbudet gjelder alle våre 20 kurs innen:
• Generell studiekompetanse
• Påbygging til generell studiekompetanse
• Service og samferdsel Vg1
• Salg, service og sikkerhet Vg2
• Reiseliv Vg2

Er du blant de første, vil den rabatterte prisen vises når du melder deg på, men før du bekrefter kjøpet.

Du finner informasjon om kursene, hva de koster og hvordan du melder deg på via:

onsdag 21. august 2013

Om kvalitet i nettstudier

Kristin Vigander har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier

Kristin Vigander  har takket ja til å være interimleder for Campus NooAs skandinaviske studentkommisjon i etableringsfasen. I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål om kvalitet i nettkurs, siden kommisjonens mandat er å gi gode råd og komme med forslag som kan gi nåværende og fremtidige studenter bedre kvalitet på NooAs kurs og tjenester.

Kristin har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier, først som matematikklærer, senere som systemkoordinator og systemutvikler. Kristins hobbyer er botanikk og naturfotgrafi som du kan se på Kristins nettflora

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i et nettkurs skal ha høy kvalitet?

Den viktigste målsetningen for en student som tar et kurs, er at hun/han oppnår å tilegne seg de kunnskapene som er forventet, enten det er for å ta en eksamen eller det er av ren personlig interesse.

Jeg er derfor først og fremst opptatt av at lærestoffet er fyldig og innholdsrikt, og at det er faglig godt tilrettelagt. Det må være oversiktlig og godt strukturert, med gode og relevante oppgaver. Et nettstudium krever egeninnsats og selvdisiplin fra studentens side. Men måten kurset er lagt opp kan være til hjelp for studenten – eller det kan være til hinder. Feil i læremateriell, lenker som ikke fungerer, språklige feil eller tunge formuleringer kan skape frustrasjon.

Kurset må være så godt forberedt og gjennomgått – både pedagogisk og faglig – at studenten møter færrest mulig hindringer på veien. Det er det faglige innholdet som må være i fokus, men alt som kan hjelpe til å motivere studenten øker kvaliteten på kurset.

Kursinnholdet bør i utgangspunktet være så godt i seg selv at lærerens arbeid – ideelt sett – nesten kan være overflødig.

Hva bør Campus NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeid?

Læreren har allikevel en veldig viktig funksjon.

Studentene er individer, og har forskjellige behov. Noen studenter kan ønske å tilegne seg stoffet mest mulig på egenhånd, andre har behov for fellesskap, og ikke minst for den tryggheten det er å ha støtte av en lærer. Det kan være spørsmål man vil stille, det kan være noe som er uklart. Og ikke minst: Alle setter pris på tilbakemelding på det arbeidet man nedlegger. Så en positiv og motiverende bemerkning fra en lærer er alltid viktig.

Selv om det er viktig at lærestedet har tillit til sine lærere, bør Campus NooA legge vekt på å følge med på lærerens arbeid og tilbakemeldinger til studentene. Og at studenten får rask tilbakemelding er uhyre viktig. Målinger av tiden det tar fra studenten leverer en besvarelse/sender inn spørsmål, og til læreren har gitt et svar er fornuftig, - men bør utføres på en positiv måte.

Hvor viktig er læringsplattformen for kvaliteten på nettkurs?


Læringsplattformen er det administrative systemet som skal legge til rette for at stoffet kan formidles, og for at kommunikasjonen mellom skole-student-lærer skal fungere. Det er derfor viktig at læringsplattformen fungerer bra, og at funksjonaliteten er god. Det er viktig at brukergrensesnittet er enkelt og lettforståelig, og ikke skaper unødvendige problemer for student og lærer.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Et godt førsteinntrykk er et stikkord. La studenten føle fra første stund at han/hun er velkommen og blir tatt vare på. Skap relasjoner – i form av kontakt med lærer, studierådgiver og andre studenter, og gi god informasjon.

Ikke minst er det viktig å gi informasjon ved eventuelle avvik. Går noe galt, er en lærer fraværende eller slutter, er det noe feil teknisk eller er det noe som mangler: Det er nesten ingenting som gjør noe bare kunden får informasjon!


søndag 18. august 2013

Course Catalogue Campus NooA