søndag 15. juni 2014

NooAs svenske partner hedret som EDEN Fellow

Vi gratulerer Ebba Ossiannilsson, NooAs partner i Sverige, som ble hedret som ny EDEN Fellow på foreningens årskonferanse i Zagreb.

Her står hun sammen med nåværende EDEN-president Antonio Teixeira fra Universidade Aberta i Portugal og de to forrige presidentene, Alan Tait fra Open University i England og Morten Flate Paulsen fra Campus NooA.
 
Fra venstre: Morten Flate Paulsen, Ebba Ossiannilsson, Antonio Teixeira og Alan Tait 
 

torsdag 12. juni 2014

Kragerø-erklæringen om nettbasert utdanning 2014


Oversatt fra den opprinnelige engelske versjonen til norsk av Morten Flate Paulsen

Hasselholmen ved Kragerø
Kragerø-erklæringen om nettbasert utdanning ble unnfanget og signert av en gruppe på 14 nordiske eksperter i beslektede fagområder som deltok på Campus NooAs workshop om nettbasert utdanning på Hasselholmen fra 28. mai til 1. juni 2014.

Våre diskusjoner gjorde det klart at nettbasert utdanning og læring dekker en mye mer omfattende rekke av aktiviteter, utfordringer og muligheter enn MOOCer gjør. Sakene og uttalelsene vi diskuterte på workshopen ble fulgt opp av en nettbasert Delphi-prosess der vi forbedret og prioriterte uttalelsene slik at de resulterte i følgende erklæring:

Vi har sterk tro på at dagens verdier og praksis innen nettbasert utdanning vil forbedre, innovere og til og med revolusjonere læring og utdanning i hele verden. I mange tilfeller kan den være mer fleksibel, økonomisk og åpen enn tradisjonell utdanning. Nettbasert læring og utdanning kan potensielt ivareta alle aktiviteter i skoler og høgskoler, ikke bare gjennomføringen av enkeltstående kurs slik MOOCer gjør. Vi oppfordrer politikere, byråkrater, ledere, forskere, kursutviklere, lærere og studenter til å utvikle, fremme og støtte nettbasert utdanning av høy kvalitet fordi det:

1. gir nye muligheter til å inkludere mennesker med funksjonshemminger, sosial angst og negative erfaringer fra tidligere skolegang
2. bør være bærekraftig for miljøet og økonomien
3. fremmer innovasjon og samarbeid fordi det bringer sammen mennesker fra en rekke fagområder, land, kulturer og virksomheter
4. gir nye muligheter til mennesker med job- og familieforpliktelser
5. hjelper flere mennesker til å glede seg over læring
6. er tilgjengelig når som helst (24/7/365) hvor som helst
7. er sentral i bevegelsen for åpen læring som støtter opp under MOOCer, åpne læringsressurser, åpne utmerkelser (Open Badges) og transparens
8. er potensielt den mest kostnadseffektive måten å nå ut med og gi læring til store grupper av mennesker
9. kan være sosial, interaktiv og legge til rette for nettverksbygging
10. kan være aktuell og oppdatert fordi digitale læringsressurser kan oppdateres oftere enn trykte
11. støtter kooperativ læring med individuell oppstart og progresjon som er bra for mennesker som finner det vanskelig eller lite praktisk å følge skolens semester- og timeplaner
12. fremmer internasjonalisering og økt mangfold
13. støtter demokratiske verdier og humanitære handlinger
14. er raskere og mer skalerbar og passer dermed godt kravene i det 21. århundre
15. fokuserer på mennesker, forbedret med teknologi, det kan vise at teknologi kan tjene oss, ikke styre oss
16. fremmer dannelse
17. er fleksibel med hensyn til tid, rom og retning
18. er tilgjengelig via mobil teknologi
19. er til nytte for neste generasjon lærende over hele verden
20. legger til rette for kombinert undervisning (blended learning) og omvendt undervisning (flipped/scrambled classrooms)
21. kan brukes til effektiv studieadministrasjon og en lang rekke tjenester for studentstøtte
22. brukes for å undervise nesten alt mulig
23. støtter både humor og vennlighetUttalelsene som fikk flest stemmer er øverst. Arbeidet er fremdeles i gang og vi innser at noen av uttalelsene kan grupperes. Vi vil gjerne ha kommentarer og diskusjoner som bidrar til å gjøre erklæringen enda bedre.

I alfabetisk rekkefølge:


Per Olav Apalnes, www.cogito.as
Astrid de Mora, www.ecademy.no
Bjørn Z. Ekelund, www.human-factors.no
Anne Fox, www.annefox.eu
Katrine Gjærum, www.censusfilm.no
Fred Johansen, www.hig.no
Nina Zoë Jørstad, www.storymaker-triangle.no
Jørn Bue Olsen, www.jbo-konsult.net
Morten Flate Paulsen, www.nooa.no
Rune Riismøller, www.eaftenskolerne.dk
Edgar Valdmanis, http://edgarvaldmanis.no
Kristin Vigander, www.kristvi.net
Gunnar Østgaard http://myoutime.com/


The Kragerø Open Online Education Declaration 2014

Hasselholmen, near Kragerø in Norway

The Kragerø Open Online Education Declaration was conceived and signed by a group of 14 Nordic experts related to the field, attending Campus NooA's workshop on online education at the Hasselholmen Island from May 28 to June 1, 2014.

Our discussions revealed that online learning and education covers a much broader range of activities, issues and opportunities than MOOCs. Therefore, the issues and statements that were discussed during the workshop, then refined and prioritised through an online Delphi process, resulted in the following declaration:

We strongly believe that the current open education values and practice will improve, innovate and even revolutionize learning and education worldwide. In many cases, it can be more flexible, economical and open than traditional education. Online learning and education can potentially emulate all educational activities in schools and colleges, not only single courses as the MOOCs do. We urge politicians, bureaucrats, managers, researchers, course designers, teachers and students to develop, promote and support quality online learning and education, because it:

1. provides new opportunities to include people with disabilities, social anxieties and negative experiences from previous education
2. should be environmental and economically sustainable
3. fosters innovation and cooperation since it brings together people from a broad range of subject fields, countries, cultures and types of institutions
4. provides opportunities for people with work and family responsibilities
5. helps more people enjoy learning
6. is available any time (24/7/365) anywhere
7. is central in the open education movement which supports MOOCs, Open Educational Resources, Open Badges and transparency
8. is potentially the most cost effective way to reach out and provide learning to large groups of people
9. can be social, interactive and facilitate networking
10. can be current and up to date since digital learning resources can be more frequently updated than printed resources
11. supports cooperative learning with individual start-up and pacing which is good for people who find it difficult or inconvenient to follow the schools’ semester- and timetables
12. fosters internationalization and increased diversity
13. supports democratic values and humanitarian actions
14. is more agile and scalable to suit 21st century demands
15. focuses on people, enhanced by technology, it can demonstrate that technology can be our servant, not our master
16. fosters what Germans call "Bildung" and Scandinavians “Dannelse”
17. is flexible with regard to for example time, space and path
18. is available via mobile devices
19. benefits the next generation of learners worldwide
20. facilitates blended learning and flipped/scrambled classrooms
21. can be used for efficient educational administration, and a wide range of student support services
22. is used to teach almost everything
23. supports both humour and friendliness


The statements that received most votes are at the top. The work is still in progress and we realize that some of the statements can be grouped together, and we welcome comments and discussion that could result in further refinement of the declaration.

In alphabetical order:


Per Olav Apalnes, www.cogito.as
Astrid de Mora, www.ecademy.no
Bjørn Z. Ekelund, www.human-factors.no
Anne Fox, www.annefox.eu
Katrine Gjærum, www.censusfilm.no
Fred Johansen, www.hig.no
Nina Zoë Jørstad, www.storymaker-triangle.no
Jørn Bue Olsen, www.jbo-konsult.net
Morten Flate Paulsen, www.nooa.no
Rune Riismøller, www.eaftenskolerne.dk
Edgar Valdmanis, http://edgarvaldmanis.no
Kristin Vigander, www.kristvi.net
Gunnar Østgaard http://myoutime.com/