tirsdag 27. november 2012

NooAs Nyhedsbrev på dansk, Desember 2012I dette nummer

   Leder: NooAs aktiviteter i Danmark
   FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark
   Forfatterskole.dk introducerer skrivekurser på norsk og engelsk
   Første danskere i gang med netlærercertifikat fra NooA
   Moodle i Danmark
   Open Educational Resources (OER) i Danmark
   The Mall

mandag 26. november 2012

NooA Nyhetsbrev på norsk, Desember 2012

Campus NooA: Et internasjonalt storsenter for nettkurs

 

 I dette nummeret

  • Leder: NooAs aktiviteter i Danmark
  • FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark
  • Forfatterskole.dk introduserer skrivekurs på norsk og engelsk
  • Første danske i gang med nettlærersertifikat fra NooA
  • Moodle i Danmark
  • Open Educational Resources (OER) i Danmark
  • The Mall

Leder: NooAs aktiviteter i Danmark

I dette første nummeret av NooA News, har vi spesiell fokus på nettstudier i Danmark. Derfor vil jeg utfordre det danske fagmiljøet til å reflektere over utviklingen som har skjedd siden jeg for ti år siden skrev Utfordringer i dansk nettbasert utdanning og publiserte Søren Nippers personlige betraktninger om: Online Education in Denmark.

Anne FoxAnne Fox er NooAs Partner i Danmark. Hun har arbeidet med e-læring siden hun flyttet fra England til Danmark i 1993. De første erfaringene med Moodle fikk hun i 2002. Som bistående redaktør for dette nummeret av NooA News, har hun også bidratt til å sette fokus på NooAs aktiviteter i Danmark.

Siden dette er det aller første nummeret av NooA News, er det betimelig med en introduksjon til hvordan det hele startet:

Navnet NooA kom til meg i en forfallen, amerikansk antikvitetssjappe i mai 2012. Der, mellom bruksgjenstander, barndomsminner, antikviteter, og skrot, åpenbarte det seg fire treklosser som klart og tydelig forkynte det fargerike ordet NooA:

                              
Etter å ha vist klossene til bartendere og servitører fra flere land, forsto jeg at navnet var lett både å huske og uttale på mange språk.

Klar for nye utfordringer, bestemte jeg meg for å etablere Campus NooA (Nordic online Academy) som et internasjonalt storsenter for nettkurs. Jeg ville starte en egen nettskole basert på min lange erfaring som utviklingsleder for NKIs nettskole, mitt store internasjonale nettverk og min teori om Kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. NooA AS ble dermed etablert, varemerket Campus NooA opprettet og domenenavnet NooA registrert i åtte språkområder. De første lærerne og studentene ble innrullert i årets siste kvartal.

NooA trengte en læringsplattform, og etter å ha studert det internasjonale Moodle miljøet, deltatt på Moodle konferanser, møtt flere Moodle partnere og tatt Moodle Course Creator Certificate, er jeg ikke i tvil om at Moodle er det rette valget for Campus NooA. Versjon 2,3 tilfredsstiller de fleste av våre behov, og vi kan benytte oss av et imponerende internasjonalt nettverk for å utvikle tjenester som støtter opp om våre spesielle mål og teorier om kooperativ frihet i nettbasert utdanning.

Nå, etter bare noen få måneders drift, ønsker vi å knytte til oss flere kursutvikler og lærere som vil tilby kurs gjennom NooA. Vi er også klare til å ta imot studenter på kursene som vises på Campus.NooA.info.

Alle er velkomne til å registrere seg slik at de kan teste ut våre tjenester.

Morten Flate Paulsen
Redaktør for NooA News og daglig leder for NooA

FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark

Campus NooA er nå medlem av FLUID, en dansk forening for produsenter, leverandører og brukere av fleksible utdanningstilbud. Foreningen har ca 60 medlemsinstitusjoner.

FLUIDs sekretariatsleder, Astrid Berg, ønsker NooA velkommen som nytt medlem og skriver i en e-post at hun: “ser frem til å samarbeide med NooA i forbindelse med fremtidige seminarer og konferanser. NooA er en interessant, ny aktør på det danske markedet og jeg håper virksomheten får nytte av all kunnskapen som finnes i FLUIDs nettverk”.

Forfatterskole.dk introduserer skrivekurs på norsk og engelsk

Forfatterskole DK
Lars Rudolf Stadil er dansk forfatter med doktorgrad i filosofi. Han er en av grunnleggerne av Forfatterskole.dk og medlem av NooAs Advisory Board. Han forteller at Forfatterskole.dk og NooA har signert en samarbeidsavtale om å tilby nettbaserte skrivekurs på norsk og engelsk. Han legger også til at norske og engelske versjoner av de tre første kursene er klare til start:

”Vi har arbeidet tett med NooA for å gjøre våre introduksjonskurs tilgjengelige på norsk og engelsk. Derfor er vi glade for at vi nå kan tilby våre mange norske deltakere mulighet til å følge kursene og få tilbakemeldinger på sitt eget morsmål. Vi ser også frem til å ta imot de første deltakerne på de engelske kursene.”

Første danske i gang med nettlærersertifikat fra NooA

Kirsten Lange
Kristin Lange fra Aarhus var vår første danske deltaker på kurset: Certificate in Online Teaching. Hun har utviklet Moodle-portalen www.sprogcafe.dk og undervist i spansk, engelsk og dansk både i klasserom og på nett i nærmere ti år. Hun liker godt kooperativ læring og IKT-baserte aktiviteter som oppmuntrer studentene til å ta kontroll med egen læring.

Da NooA News ba Kristin om en kommentar fra sine første erfaringer med NooA, svarte hun:

“Jeg liker kursstrukturen, med konkrete oppgaver i slutten av hver studieenhet. I den første modulen er oppgavene innledende og lette, så det var relativt raskt å fullføre dem. I den andre modulen, er oppgavene mer utfordrende og arbeidskrevende. Deltakerne må lage en disposisjon og en struktur på kurset de selv skal utvikle. I tillegg må de finne frem til aktuelle læremidler og lage en markedsvurdering. Dette er en interessant utfordring som krever tid, refleksjon og fokus.

Etter min  mening, er kurset godt strukturert og Moodle-plattformen ser ut til å fungere bra til quest- og task-based læring.”

Moodle i Danmark

Campus NooA har laget en oversikt over danske tilbydere av Moodle-baserte kurs, der utgangspunktet var nærmere hundre installasjoner som er registrert på Moodles egen nettside.
 
Oversikten viser at Moodle er mye brukt ved danske universiteter og at det er mye godt arbeid som skjer rundt Moodle i Danmark. Både Innowell og At Work er private institusjoner med imponerende bruk av Moodle, og det er mange andre interessante initiativer som for eksempel  Phasos og eAftenskolen.

Michael PedersenMichael Pedersen, fra Akademisk IT ved Roskilde universitet, er en av de ledende Moodle forkjemperne i den danske universitetssektoren. Han forteller at Moodle blir brukt som plattform for nettbaserte læringsaktiviteter ved Aalborg universitet, Copenhagen Business School, IT universitetet, Roskilde universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Representanter fra disse utdanningsinstitusjonene møtes 27. november på Roskilde universitet for å etablere et dansk Moodle nettverk. Møtet har også til hensikt å skape en diskusjonsarena rundt de pedagogiske utfordringene universitetene står overfor når de skal satse på forskningsbasert undervisning på nett.

Open Educational Resources (OER) i Danmark

Campus NooA har gjennomført en kartlegging av Open Educational Resources (OER) for det Europeiske POERUP prosjektet, og her er oppsummering av noen interessante danske ressurser som er beskrevet nærmere i prosjektets Wiki:
 
www.emu.dk er den sentrale, offentlige portalen for læringsressurser i Danmark. Den drives av UNI∙C, en virksomhet som leverer IKT-relaterte tjenester til det danske utdanningsdepartementet. Nettstedet samler flere portaler med læringsressurser, blant annet Materialeplatformen og E-museum.

Materialeplatformen er en nasjonal samling av danske læringsressurser for både elever, lærere og innholdsleverandører. Nettstedet inkluderer sammendrag av alle læringsressursene som inkluderer profesjonelle multimedieelemeter, publikasjoner og inspirasjonsmateriale for lærere.

http://e-museum.emu.dk er et nettbasert museumsinitiativ støttet av departementene for utdanning og kultur og inneholder pedagogiske presentasjoner av digitalt innhold fra museer og vitenskaplige institusjoner. Web-stedet gjør det mulig for publikum å besøke museer langt hjemmefra. Målet er å bedre tilgjengeligheten til nettbaserte utstillinger og utvikle læringsressurser spesielt rettet mot utdanningssystemet.

DR tilbyr akademiske forelesninger via portalen Danskernes akademi der målsettingen er å formidle forskningsbasert kunnskap til offentligheten.

Sundhed.dk er portalen for det danske sunnhetsvesenet. Bak initiativet står staten, regionene og kommunene. Portalen inneholder omfattende informasjon om helse, medisiner, sykdommer osv. for både pasienter og helsepersonell.

www.duda.dk er et omfattende nettsted med lenker til læringsressurser for skolebarn, foreldre og lærere. Det er et privat initiativ som familien Jensen har drevet siden 2002. I følge nettstedets egne opplysninger, hadde portalen 10.000 lenker og 5.000.000 sidevisninger i 2010.

Tre nyttige nettsteder for mattematikk er: http://matematikonline.dk, http://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/  og www.matematikbanken.dk/wiki/ .

 

The Mall

The Mall utvikles som et åpent område der du kan møte ansatte, lærere, studenter og nysgjerrige. Der kan du få smakebiter av NooAs tilbud og finne ut hvordan det er å være nettstudent. Du får tilgang til The Mall ved å registrere deg på våre nettsider, og NooA News distribueres som e-post til alle registrerte medlemmer av the Mall.

søndag 25. november 2012

NooA News, December 2012

Campus NooA: My Favourite Campus

  In this issue


Editorial: NooA’s online education activities in Denmark

In this first issue of NooA News, we have a special focus on online education activities in Denmark. As a starting point, we challenge Danish online educators to reflect on the development during the decade which has passed since the editor wrote about the challenges in Danish online education (Utfordringer i dansk nettbasert utdanning ) and published Søren Nipper’s personal account: Online Education in Denmark.

Anne FoxAnne Fox is NooA’s Danish Language Area Partner. She has worked with elearning since she moved to Denmark from the UK in 1993. Her first experience with Moodle was in 2002. As co-editor of this first issue of NooA News, she helps us focus on NooA related activities in Denmark.

Since this is the first issue of NooA News, it is appropriate to explain how it all started:
NooA was launched in May 2012 during a pit stop at an Up State New York antique shop. There, among artifacts, antiquities, junk and childhood treasures, some wooden alphabet blocks suddenly appeared that loud and clear spelled out the colorful word NooA. Showing the blocks to people from various countries, I realized that they could easily pronounce and remember the word NooA.

Campus NooA Blocks
                                 

Ready for new challenges, I decided to establish Campus NooA as an international learning mall for online courses. It is founded on my many years of experience as director of development at NKI Nettstudier, a supportive network of international experts and my Theory of Cooperative Freedom and Transparency in Online Education. (You may for example read about the theory in the article: Transparency in Cooperative Online Education which I wrote together with Christian Dalsgaard from Aarhus University in Denmark).
NooA needed a learning platform, and we never doubted that Moodle was the right choice. Version 2.3 meets most of our needs and there is a very impressive international community we could use to develop better tools for cooperative freedom.

Now, after just a few months of development, we are looking for more partners and course developers that will offer courses through NooA. We are also ready to welcome our first students in the courses that are featured at Campus.NooA.info.

Morten Flate Paulsen
Editor of NooA News and CEO of NooA

FLUID – Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark

Campus NooA has joined FLUID, the Danish network of producers, suppliers and users of flexible education. The association has about 60 member institutions.

FLUID’s Secretariat Manager, Astrid Berg welcomes NooA as a new member and writes in an e-mail that she “looks forward to the cooperation with NooA in relation to seminars and conferences in the future. NooA is an interesting new player on the Danish market and I hope the company will benefit from all the knowledge found in the FLUID network”.

Forfatterskole.dk introduces writing courses in English and Norwegian

Forfatterskole DK
Lars Rudolf Stadil is a Danish author with a ph.d in Philosophy. He is a founding member of Forfatterskole.dk and a member of NooA's Advisory Board. He explains that Forfatterskole and NooA have signed a memorandum of understanding about the provision of writing courses in English and Norwegian. He also adds that the Norwegian and English versions of the three first courses are now ready for enrollment:

”We have worked closely with NooA to make our introductory courses available in Norwegian and English. We are very pleased that we now can offer our many Norwegian participants an opportunity to follow the courses and get feedback in their native language. We also look forward to welcoming participants who prefer to follow the courses in English.”

The first Dane enrolled in Certificate in Online Teaching

Kirsten Lange
Kristin Lange from Aarhus was our first Danish participant in the course: Certificate in Online Teaching. She has developed the Moodle site www.sprogcafe.dk and taught Spanish, English and Danish face-to-face and online for nearly ten years. She particularly likes cooperative learning and IT driven activities that encourage students to take charge of their own learning process.

When NooA News asked Kristin for a comment about her first experiences with NooA, she replied:

“I like the course structure, with concrete assignments at the end of each of the four study units. In the first module, the tasks are introductory and easy, so it was relatively swift to check them off. In the second module, the tasks are more challenging and time consuming. We must outline and structure the course we want to develop including the chosen course material and market evaluation. This is an interesting challenge which demands time, reflection and focus.

In my opinion, the course is well structured and the Moodle platform seems to work well for quest- or task-based learning.”

Moodle in Denmark

Campus NooA has conducted an introductory study of Danish providers of Moodle courses. Our starting point was the almost hundred sites registered at Moodle's site.
 
The study shows that Moodle is becoming widely used in the Danish Universities and that there are many interesting developments around Moodle in Denmark. Both Innowell and At Work are private institutions with impressive use of Moodle and there are many other interesting initiatives such as for example Phasos andeAftenskolen.

Michael PedersenMichael Pedersen, who works at the Academic IT Center at Roskilde University in Denmark, is one of the leading Moodle advocates in the Danish university sector. He explains that Moodle is used as a platform for online teaching activities at Aalborg University, Copenhagen Business School, the IT University, Roskilde University and the Danish School of Media and Journalism in Aarhus.

Representatives from these educational institutions teaching units and IT support departments will meet on Tuesday 27/11 at Roskilde University to establish a Danish Moodle user network. The meeting also intends to establish an educational track for discussion of pedagogical challenges universities face when they want to develop research-based online education. Furthermore, the meeting intends to establish a technological track for discussion of technological challenges in relation to Moodle interaction with other university IT systems and joint development initiatives.

Open Educational Resources (OER) in Denmark

Campus NooA has made a study of Nordic OERs for the European POERUP project and here is a summary of some interesting Danish resources which are further explained in the project's Wiki:
 
www.emu.dk is the main public portal for educational content in Denmark. It is provided by UNI∙C which is an agency that delivers a variety of ICT related services to the Danish Ministry of Education. The site provides several portals with OER content including Materialeplatformen and E-museum.

Materialeplatformen is a national repository for all Danish learning resources which provides a single access-point for teachers, students and content producers. The repository includes summaries of all educational resources including professional multimedia clips, publications, and inspirational material from teachers.

http://e-museum.emu.dk is an online museum initiative supported by the Danish Ministry of Education and the Ministry of Culture which includes pedagogical presentations of the digital content of museums and science centres. The web-site allows students and the general public to visit museums located far from home. The goal of the initiative was to increase accessibility to online exhibitions and develop educational content specifically targeting the educational system.

The Danish Public Broadcasting (DR) provides a portal for academic lectures called “The Academi for Danes".  The portal aims at communicating research based knowledge to the public.

Sundhed.dk is the official portal for the public Danish Healthcare Services which includes comprehensive information about health, diseases, medicine etc for patients and healthcare professionals.

www.duda.dk is a comprehensive site with links to educational resources for school children, parents and teachers. It is a private initiative run by the Jensen family since 2002. According to the information in Danish, the portal included 10,000 links and had 5,000,000 page views in 2010.

Three portals for mathematics are: http://matematikonline.dk , http://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/  and www.matematikbanken.dk/wiki/ .

The Mall

The NooA Mall is an open area where you can meet staff, teachers, students and prospective students. You will be able to access some tidbits of the NooA services and experience some examples of what it is like to be a NooA student.

NooA News is distributed to all registered members of the NooA Mall.